Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với hội phụ huynh học sinh trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt là chăm lo đến đời sống vật chất - tinh thần cho các cháu, chăm lo việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, hỗ trợ tinh thần vật chất cho nhà trường, phần nào đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc - giáo dục trẻ trong việc thực hiện chương trình GDMN.